Algemene Voorwaarden Stichting Ribizz 2021

 

1.Definities

 

a.Aspirant-lid:           de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de wens heeft om Lid te                             worden bij Ribizz;

b.Contributiejaar:      het jaar zoals is gespecificeerd in artikel 2.5;

c.Introducee:            de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aanwezig is bij een door                             Ribizz georganiseerde bijeenkomst maar die geen Lid is;

d.Lid:                        de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Lidmaatschap                                                 afsluit met Ribizz na bevestiging door Ribizz als bedoeld in artikel                                  2.3;

e.Lidmaatschap:        de lidmaatschap overeenkomst tussen Ribizz en het Lid zoals is                                                omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

f.Ribizz:                    Stichting Ribizz, ingeschreven onder KvK-nummer: 41060554;

     

 

2.Lidmaatschap

 

2.1Een Aspirant-lid sluit een lidmaatschap-overeenkomst met Ribizz door het invullen van het daarop betrekking hebbende formulier op de website www.ribizz.nl/lid-worden en het verzenden daarvan via de button.

 

2.2Een Aspirant-lid kan tevens op enige andere wijze een lidmaatschap overeenkomst sluiten met Ribizz indien Ribizz nadien het ontstaan van het Lidmaatschap schriftelijk aan het Aspirant-lid bevestigt.

 

2.3In elk geval bevestigt Ribizz aan het Aspirant-lid het ontstaan van het Lidmaatschap binnen redelijke termijn. Vanaf het moment van bevestiging door Ribizz kwalificeert het Aspirant-lid als Lid.

 

2.4Een Lid kan het Lidmaatschap binnen veertien dagen na ontvangst van de bevestiging zoals bedoeld in artikel 2.3 kosteloos annuleren.

 

2.5Het Lidmaatschap kan enkel worden aangegaan door een organisatie/bedrijf en staat nimmer op naam van een opgegeven contactpersoon/werknemer, tenzij deze persoon zijn of haar bedrijf voert als personenvennootschap (eenmanszaak, VOF, etc.).

 

2.6Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar en start altijd op 1 augustus van het betreffende jaar en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar.

 

2.7Tenzij het Lidmaatschap wordt opgezegd overeenkomstig artikel 2.7 wordt deze jaarlijks stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar.

 

2.8Het Lidmaatschap kan door het Lid jaarlijks uiterlijk op 30 april worden opgezegd. Deze opzegging doet het Lidmaatschap vervallen vanaf het opvolgende Contributiejaar.

 

2.9Ribizz kan het Lidmaatschap te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen. Ribizz is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van het (voormalig) Lid ten gevolge van de opzegging van het Lidmaatschap.

 

 

3.Contributie

 

3.1Het Lid is verplicht om jaarlijks contributie te betalen aan Ribizz.

 

3.2De hoogte van de contributie voor het opvolgende Contributiejaar wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het Contributiejaar. Een wijziging in de hoogte van de contributie wordt uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het Contributiejaar waarop het betrekking heeft schriftelijk gecommuniceerd met de Leden.

 

3.3Ribizz factureert de contributie over het lopende Contributiejaar in september van het betreffende Contributiejaar. Het staat Ribizz vrij om op een later moment te facturen, doch slechts eenmaal per Contributiejaar.

 

3.4Indien een Lidmaatschap wordt afgesloten op of na 1 januari van het lopende Contributiejaar en vóór 31 juli van dat lopende Contributiejaar is slechts naar rato contributie aan Ribizz verschuldigd voor dat gebroken Contributiejaar. De contributie wordt door Ribizz in dat geval tussentijds gefactureerd, in afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 3.3.

 

3.5De betaaltermijn van de contributie betreft 30 dagen na datum facturatie.

 

3.6Indien betaling van de contributie door het Lid binnen de betaaltermijn uitblijft is het Lid wettelijke rente verschuldigd over het te laat betaalde bedrag alsmede de reële kosten die Ribizz moet maken teneinde betaling van de contributie gerechtelijk c.q. buitengerechtelijk af te dwingen.

 

4.Bijeenkomsten

 

4.1Ribizz organiseert voor de Leden ieder Contributiejaar minimaal 10 bijeenkomsten. Ribizz kan hiervan afwijken wanneer er sprake is van overmacht.

 

4.2De bijeenkomsten zijn voor Leden kosteloos tenzij voorafgaand aan het versturen van de uitnodigingen voor de bijeenkomst anders door Ribizz wordt bepaald. In elk geval worden de kosten gecommuniceerd met de Leden.

 

4.3Leden, Introducees en Aspirant-leden kunnen zich aanmelden voor bijeenkomsten via de link op de website van Ribizz of in een uitnodigingsmail van Ribizz. Het is niet mogelijk om voor een bijeenkomst aan te melden via e-mail, Facebook-pagina, telefonisch of op enige andere wijze dan via de link bedoeld in de eerste volzin van dit artikel.

 

4.4Na aanmelding kan een Lid, Introducee of Aspirant-lid zijn of haar aanmelding kosteloos annuleren uiterlijk drie (3) werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst. Indien een aanmelding later wordt geannuleerd dan de laatste donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst of wanneer er sprake is van een ‘no-show’ kan Ribizz, ondanks dat geen kosten in rekening zouden worden gebracht bij attentie bij de bijeenkomst,  de volgende kosten bij het Lid, Introducee of Aspirant-lid in rekening brengen:
- € 27,50 voor het annuleren van een aanmelding voor het diner;
- de prijs van deelname indien het een bijeenkomst betreft waarvoor een prijs voor deelname wordt gevraagd van het Lid, Introducee of het Aspirant-lid;

 

4.5Facturering van kosten met betrekking tot bijeenkomsten worden na de betreffende bijeenkomst door Ribizz gefactureerd. Artikel 3.6 is van toepassing op de betaling van deze facturen.

 

4.6Bij verhindering kan een Lid, Introducee of Aspirant-lid een andere collega of relatie in zijn of haar plaats laten komen zonder dat hiervoor annuleringskosten worden gerekend door Ribizz.

 

5.Privacy en AVG

 

5.1Ribizz verwerkt persoonsgegevens niet verder dan noodzakelijk voor de uitvoering van het Lidmaatschap.

 

5.2Leden, Aspirant-leden, Introducees en Opdrachtnemers geven uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens door Ribizz.

 

5.3Ribizz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het Lidmaatschap en de uitvoering van de Overeenkomst.

 

5.4Ribizz treft de noodzakelijke organisatorische- en beveiligingsmaatregelen voor de beveiliging van de persoonsgegevens.

 

5.5Leden, Aspirant-leden en Introducees hebben de rechten jegens Ribizz die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

5.6Ribizz zal geen persoonsgegevens delen met derden anders dan derden waaraan zij haar verplichtingen uit de AVG door contracteert.

 

6.Toepasselijkheid

 

6.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ribizz met Leden, Aspirant-leden, Introducees en overige derden sluit.
 

6.2Op alle Lidmaatschappen en overige overeenkomsten in connectie met deze algemene voorwaarden of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of Lidmaatschappen is Nederlands recht van toepassing.

 

6.3Alle geschillen die verband houden met de alle rechtsverhoudingen zoals genoemd in artikel 6.3 en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.

 

 

7.Overige bepalingen

 

7.1Ribizz heeft de bevoegdheid deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden door Ribizz gecommuniceerd via de website.

 

7.2Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niks aan de toepassing van de overige algemene voorwaarden.

 

7.3Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

 

en start met verbinden

AGENDA

13-10-2022

DONDERDAG 13 oktober - "Het werk draait weer door"

Vitaliteit en werkgeluk zijn belangrijke pijlers voor elk bedrijf. Maar hoe bereik je dit? Wat kan er beter? En hoe krijg je jouw medewerkers mee bij gewenste veranderingen? 

 

Onder leiding van dagvoorzitter Kjell Lutz komen drie regionale ondernemers aan het woord die hun succesverhaal met ons delen:

• Fit life

• Vind je pad

• Werkgeluk

 

Meld je hier aan!

Lees verder

"Een jonge ondernemer helpen, daar word jij zelf ook beter van".

Wilbert Kemperman - Flynth-

Ik vind het leuk om mensen te helpen en out of de box te denken om tot de beste oplossing te komen.

Frank Pietersen - level 8

"Kennis is macht en deze delen is de kracht. Ik help jou graag".

Jitske Roos - Actieresult

"Na gesprek met een tutor kun je ondernemend en met een nieuw perspectief verder".

Sander Kerkhof - SK Consulting

"In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden voor ondernemers".

Hans Visser - V-Support