Algemene Voorwaarden Stichting Ribizz 2021

 

1.Definities

 

a.Aspirant-lid:          

de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de wens heeft om Lid te worden bij Ribizz;

b.Contributiejaar:     

het jaar zoals is gespecificeerd in artikel 2.5;

c.Introducee:           

de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aanwezig is bij een door Ribizz georganiseerde bijeenkomst maar die geen Lid is;

d.Lid:                       

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Lidmaatschap afsluit met Ribizz na bevestiging door Ribizz als bedoeld in artikel 2.3;

e.Lidmaatschap:       

de lidmaatschap overeenkomst tussen Ribizz en het Lid zoals is omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

f.Ribizz:                   

Stichting Ribizz, ingeschreven onder KvK-nummer: 41060554;

     

 

2.Lidmaatschap

 

2.1 Een Aspirant-lid sluit een lidmaatschap-overeenkomst met Ribizz door het invullen van het daarop betrekking hebbende formulier op de website www.ribizz.nl/lid-worden en het verzenden daarvan via de button.

 

2.2 Een Aspirant-lid kan tevens op enige andere wijze een lidmaatschap overeenkomst sluiten met Ribizz indien Ribizz nadien het ontstaan van het Lidmaatschap schriftelijk aan het Aspirant-lid bevestigt.

 

2.3 In elk geval bevestigt Ribizz aan het Aspirant-lid het ontstaan van het Lidmaatschap binnen redelijke termijn. Vanaf het moment van bevestiging door Ribizz kwalificeert het Aspirant-lid als Lid.

 

2.4 Een Lid kan het Lidmaatschap binnen veertien dagen na ontvangst van de bevestiging zoals bedoeld in artikel 2.3 kosteloos annuleren.

 

2.5 Het Lidmaatschap kan enkel worden aangegaan door een organisatie/bedrijf en staat nimmer op naam van een opgegeven contactpersoon/werknemer, tenzij deze persoon zijn of haar bedrijf voert als personenvennootschap (eenmanszaak, VOF, etc.).

 

2.6 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar en start altijd op 1 augustus van het betreffende jaar en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar.

 

2.7 Tenzij het Lidmaatschap wordt opgezegd overeenkomstig artikel 2.7 wordt deze jaarlijks stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar.

 

2.8 Het Lidmaatschap kan door het Lid jaarlijks uiterlijk op 30 april worden opgezegd. Deze opzegging doet het Lidmaatschap vervallen vanaf het opvolgende Contributiejaar.

 

2.9 Ribizz kan het Lidmaatschap te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen. Ribizz is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van het (voormalig) Lid ten gevolge van de opzegging van het Lidmaatschap.

 

 

3.Contributie

 

3.1 Het Lid is verplicht om jaarlijks contributie te betalen aan Ribizz.

 

3.2 De hoogte van de contributie voor het opvolgende Contributiejaar wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het Contributiejaar. Een wijziging in de hoogte van de contributie wordt uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het Contributiejaar waarop het betrekking heeft schriftelijk gecommuniceerd met de Leden.

 

3.3 Ribizz factureert de contributie over het lopende Contributiejaar in september van het betreffende Contributiejaar. Het staat Ribizz vrij om op een later moment te facturen, doch slechts eenmaal per Contributiejaar.

 

3.4 Indien een Lidmaatschap wordt afgesloten op of na 1 januari van het lopende Contributiejaar en vóór 31 juli van dat lopende Contributiejaar is slechts naar rato contributie aan Ribizz verschuldigd voor dat gebroken Contributiejaar. De contributie wordt door Ribizz in dat geval tussentijds gefactureerd, in afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 3.3.

 

3.5 De betaaltermijn van de contributie betreft 30 dagen na datum facturatie.

 

3.6 Indien betaling van de contributie door het Lid binnen de betaaltermijn uitblijft is het Lid wettelijke rente verschuldigd over het te laat betaalde bedrag alsmede de reële kosten die Ribizz moet maken teneinde betaling van de contributie gerechtelijk c.q. buitengerechtelijk af te dwingen.

 

4.Bijeenkomsten

 

4.1 Ribizz organiseert voor de Leden ieder Contributiejaar minimaal 10 bijeenkomsten. Ribizz kan hiervan afwijken wanneer er sprake is van overmacht.

 

4.2 De bijeenkomsten zijn voor Leden kosteloos tenzij voorafgaand aan het versturen van de uitnodigingen voor de bijeenkomst anders door Ribizz wordt bepaald. In elk geval worden de kosten gecommuniceerd met de Leden.

 

4.3 Leden, Introducees en Aspirant-leden kunnen zich aanmelden voor bijeenkomsten via de link op de website van Ribizz of in een uitnodigingsmail van Ribizz. Het is niet mogelijk om voor een bijeenkomst aan te melden via e-mail, Facebook-pagina, telefonisch of op enige andere wijze dan via de link bedoeld in de eerste volzin van dit artikel.

 

4.4 Na aanmelding kan een Lid, Introducee of Aspirant-lid zijn of haar aanmelding kosteloos annuleren uiterlijk drie (3) werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst. Indien een aanmelding later wordt geannuleerd dan de laatste donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst of wanneer er sprake is van een ‘no-show’ kan Ribizz, ondanks dat geen kosten in rekening zouden worden gebracht bij attentie bij de bijeenkomst,  de volgende kosten bij het Lid, Introducee of Aspirant-lid in rekening brengen:
- € 27,50 voor het annuleren van een aanmelding voor het diner;
- de prijs van deelname indien het een bijeenkomst betreft waarvoor een prijs voor deelname wordt gevraagd van het Lid, Introducee of het Aspirant-lid;

 

4.5 Facturering van kosten met betrekking tot bijeenkomsten worden na de betreffende bijeenkomst door Ribizz gefactureerd. Artikel 3.6 is van toepassing op de betaling van deze facturen.

 

4.6 Bij verhindering kan een Lid, Introducee of Aspirant-lid een andere collega of relatie in zijn of haar plaats laten komen zonder dat hiervoor annuleringskosten worden gerekend door Ribizz.

 

5.Privacy en AVG

 

5.1 Ribizz verwerkt persoonsgegevens niet verder dan noodzakelijk voor de uitvoering van het Lidmaatschap.

 

5.2 Leden, Aspirant-leden, Introducees en Opdrachtnemers geven uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens door Ribizz.

 

5.3 Ribizz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het Lidmaatschap en de uitvoering van de Overeenkomst.

 

5.4 Ribizz treft de noodzakelijke organisatorische- en beveiligingsmaatregelen voor de beveiliging van de persoonsgegevens.

 

5.5 Leden, Aspirant-leden en Introducees hebben de rechten jegens Ribizz die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

5.6 Ribizz zal geen persoonsgegevens delen met derden anders dan derden waaraan zij haar verplichtingen uit de AVG door contracteert.

 

6.Toepasselijkheid

 

6.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ribizz met Leden, Aspirant-leden, Introducees en overige derden sluit.
 

6.2 Op alle Lidmaatschappen en overige overeenkomsten in connectie met deze algemene voorwaarden of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of Lidmaatschappen is Nederlands recht van toepassing.

 

6.3 Alle geschillen die verband houden met de alle rechtsverhoudingen zoals genoemd in artikel 6.3 en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.

 

 

7.Overige bepalingen

 

7.1 Ribizz heeft de bevoegdheid deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden door Ribizz gecommuniceerd via de website.

 

7.2 Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niks aan de toepassing van de overige algemene voorwaarden.

 

7.3 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

en start met verbinden

AGENDA

Netwerken - 20 april 2021

Met gepaste trots nodigen we je graag uit voor een dubbele training over netwerken. We hebben Saskia Paulissen van training & coaching bureau Oraki bereid gevonden om niet één, maar twee bijeenkomsten training te verzorgen over netwerken.

 

Waarom een training over netwerken?
Netwerken: soms is het lastig, doen we het niet goed, weten we niet goed hoe het moet of vinden we het eng. Herken jij je hierin, dan is de kans groot dat je gesprekspartner dat ook merkt. Zo ontstaat er onbewust een afstand, terwijl het idee juist is om op een informele manier verbinding te maken. Daar leren we je deze avonden mee om te gaan!

Lees verder

Netwerken - 18 mei 2021

Met gepaste trots nodigen we je graag uit voor een dubbele training over netwerken. We hebben Saskia Paulissen van training & coaching bureau Oraki bereid gevonden om niet één, maar twee bijeenkomsten training te verzorgen over netwerken.

 

Waarom een training over netwerken?
Netwerken: soms is het lastig, doen we het niet goed, weten we niet goed hoe het moet of vinden we het eng. Herken jij je hierin, dan is de kans groot dat je gesprekspartner dat ook merkt. Zo ontstaat er onbewust een afstand, terwijl het idee juist is om op een informele manier verbinding te maken. Daar leren we je deze avonden mee om te gaan!

Lees verder

Netwerken - 22 juni 2021

 

We hopen dat we elkaar in juni weer live kunnen ontmoeten en houden jullie op de hoogte!

Lees verder

"Kennis is macht en deze delen is de kracht. Ik help jou graag".

Jitske Roos - Actieresult

"Na gesprek met een tutor kun je ondernemend en met een nieuw perspectief verder".

Sander Kerkhof - SK Consulting

"Een jonge ondernemer helpen, daar word jij zelf ook beter van".

Wilbert Kemperman - Flynth-

"In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden voor ondernemers".

Hans Visser - V-Support

Ik vind het leuk om mensen te helpen en out of de box te denken om tot de beste oplossing te komen.

Frank Pietersen - level 8